Jargon

Vastgoed / makelaars jargon

Actuele waarde

Als actuele waarde waartegen materiële vaste activa, financiële vaste activa en voorraden kunnen worden gewaardeerd, komen in aanmerking de vervangingswaarde, bedrijfswaarde en opbrengstwaarde .

Onderhandse verkoopwaarde

Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak bij onderhandse verkoop redelijkerwijs zal kunnen opbrengen nadat de verkoper de zaak, na de beste voorbereiding en op de voor het soort zaken meest gebruikelijke wijze, in de markt heeft aangeboden."

Uitgangspunten:

Liquidatiewaarde

Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak bij een publieke verkoop dan wel geforceerde onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor het soort zaken meest gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen waarbij met name rekening wordt gehouden met een kortere dan gebruikelijke termijn waarbinnen de verkoop dient te worden geëffectueerd."

Uitgangspunt:

Executiewaarde

Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak bij gedwongen verkoop in openbare veiling naar plaatselijk gebruik redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij verkoop aan de meest biedende gegadigde."

Uitgangspunt:

Huurwaarde

Onder de huurwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat de huurder verschuldigd is aan verhuurder als redelijke tegenprestatie voor het uitsluitend gebruik van de onroerende zaken, uitgaande van de voor het soort onroerende zaken meest gebruikelijke voorwaarden en condities en uitgaande van de huurprijzen die voor soortgelijke onroerende zaken gebruikelijk worden betaald."

Uitgangspunten:

Waarde in het economische verkeer

Onder de waarde in het economische verkeer wordt verstaan: "het bedrag gelijk aan de prijs die, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde, zou zijn besteed." Waarde in het kader van de wet waardering onroerende zaken

In de Wet waardering onroerende zaken wordt in artikel 17 genoemd hoe de aan een onroerende zaak toe te kennen waarde dient te worden bepaald. De waarderingsdefinities ontleend aan dit artikel luiden als volgt:
  1. Onder de waarde in het economische verkeer voor de onroerende zaak belastingen van een onroerende zaak wordt verstaan: "de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger van de zaak, in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omgang in gebruik zou kunnen nemen."

    Ingevolge artikel 17 van de Wet WOZ wordt, behoudens bij woningen en monumenten, de waarde bepaald op de gecorrigeerde vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan de waarde in het economische verkeer.
     
  2. Onder de gecorrigeerde vervangingswaarde van de onroerende zaak wordt verstaan: "de vervangingswaarde van de onroerende zaken, bij de bepaling waarvan rekening wordt gehouden met de aard en de bestemming van de zaak alsmede de sedert de stichting van de zaak opgetreden technische en functionele veroudering, waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen."

Herbouwwaarde

Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig - onmiddellijk na de gebeurtenis."

Nieuwwaarde

Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit."

Vervangingswaarde

Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken."

Verkoopwaarde

Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande van dezelfde bestemming van het gebouw - met uitzondering van de grond - verkregen zou kunnen worden."

Sloopwaarde

Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren en storten."

Functionele herbouwwaarde

Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeurtenis, van een gebouw op dezelfde locatie, ingericht en geconstrueerd voor de huidige bestemming."

Functionele vervangingswaarde

Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit en staat van onderhoud gelijkwaardige zaken, uitgerust voor de huidige bestemming."

Opbrengstwaarde

Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten."